1.
สินสมบูรณ์ทอง ส. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: An Efficiency Comparison Prediction of Learning on General Physics Course of Undergraduate Students, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Kmitl_SciJ [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2022 Dec. 6];26(2):26-42. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107559