1.
สินสมบูรณ์ทอง ส. การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok. Kmitl_SciJ [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2023 Jan. 29];26(2):43-58. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107561