1.
อระวีพร อ. การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์. Kmitl_SciJ [Internet]. 2012 Jul. 1 [cited 2022 Dec. 5];21(2):78-86. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19855