1.
สินสมบูรณ์ทอง ส. การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Kmitl_SciJ [Internet]. 2015 Feb. 26 [cited 2022 Sep. 26];23(2):67-85. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31508