1.
สินสมบูรณ์ทอง ส. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Kmitl_SciJ [Internet]. 2017 Jul. 3 [cited 2022 Sep. 26];26(1):1-16. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/91593