[1]
ศรียาเทพ ธ. 2022. สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซนโทนที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสที่มีประสิทธิภาพ. PBRU Science Journal. 19, 1 (ก.ค. 2022), 44–53.