(1)
กาบบัว ท. การคัดเลือกและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดศรีสะเกษ. PBRU.Sci.J 2022, 19, 72-83.