ศรียาเทพ ธ. สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซนโทนที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสที่มีประสิทธิภาพ. PBRU Science Journal, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 44–53, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/article/view/251249. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.