กาบบัว ท. การคัดเลือกและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดศรีสะเกษ. PBRU Science Journal, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 72–83, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/article/view/251614. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.