ศรียาเทพ ธีรยุทธ์. 2022. “สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซนโทนที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสที่มีประสิทธิภาพ”. PBRU Science Journal 19 (1):44-53. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/article/view/251249.