กาบบัว ทัย. 2022. “การคัดเลือกและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดศรีสะเกษ”. PBRU Science Journal 19 (1):72-83. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/article/view/251614.