[1]
ศรียาเทพ ธ., “สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซนโทนที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสที่มีประสิทธิภาพ”, PBRU.Sci.J, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 44–53, ก.ค. 2022.