[1]
กาบบัว ท., “การคัดเลือกและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดศรีสะเกษ”, PBRU.Sci.J, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 72–83, ก.ค. 2022.