ศรียาเทพ ธ. “สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซนโทนที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสที่มีประสิทธิภาพ”. PBRU Science Journal, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, น. 44-53, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/article/view/251249.