กาบบัว ท. “การคัดเลือกและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดศรีสะเกษ”. PBRU Science Journal, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, น. 72-83, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/article/view/251614.