[1]
วรานุสันติกูล ด., โทผล ด., แพนาค ด., กังวานรังสรรค์ ด.น. and หาญภาคภูมิ ด.ศ. 2016. Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 9, 2 (May 2016), 31–57.