[1]
บุญประเสริฐ ศ. 2019. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 8, 2 (Apr. 2019), 17–33.