[1]
ตู้ประกาย ด.เ. and ย์ ตู้ประกาย ผ.ด. 2015. การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 8, 2 (May 2015), 35–52.