[1]
กิมเสาร์ อ. and เหล่าดี ผ.ด. 2015. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 8, 3 (Sep. 2015), 1–18.