[1]
แท่งทอง จ. and แสงจันทร์จิรเดช ศ. 2015. การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 8, 3 (Sep. 2015), 19–28.