[1]
เกื้อทวีกุล ด. 2015. RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 8, 3 (Sep. 2015), 119–131.