[1]
ทองพร้อม ส. 2015. ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 7, 3 (Jan. 2015), 1–16.