[1]
ทองเมือง พ. 2015. การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 1 (Jan. 2015), 87–100.