(1)
วรานุสันติกูล ด.; โทผล ด.; แพนาค ด.; กังวานรังสรรค์ ด. น.; หาญภาคภูมิ ด. ศ. Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena Odorata (L.) King & Robinson. J Food Health Bioenv Sci 2016, 9, 31-57.