(1)
คำวชิระพิทักษ์ ผ. ด.; เสือโพธิ์ไทย ก.; ทับกลาง อ. Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan). J Food Health Bioenv Sci 2017, 10, 1-12.