(1)
บุญประเสริฐ ศ. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน. J Food Health Bioenv Sci 2019, 8, 17-33.