(1)
ตู้ประกาย ด. เ.; ย์ ตู้ประกาย ผ. ด. การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. J Food Health Bioenv Sci 2015, 8, 35-52.