(1)
ธนสัมบัณณ์ อ.; พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด. ส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น. J Food Health Bioenv Sci 2015, 8, 53-65.