(1)
แท่งทอง จ.; แสงจันทร์จิรเดช ศ. การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. J Food Health Bioenv Sci 2015, 8, 19-28.