(1)
เกื้อทวีกุล ด. RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries. J Food Health Bioenv Sci 2015, 8, 119-131.