(1)
และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ. ฉ. การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล. J Food Health Bioenv Sci 2015, 7, 57-70.