(1)
และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น. ม. ร. ข. การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 49-58.