(1)
รุธิรโก ป. การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 127-138.