(1)
ริยะขัน อ. การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 153-168.