(1)
วัยวุฒิ ศ. การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 25-36.