(1)
ทองเมือง พ. การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 87-100.