(1)
และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ. สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 101-116.