(1)
และฐิติมาพร หนูเนียม ว. ว. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 159-170.