(1)
อนันตธนาชัย ร.; กิตติวราพล ท.; กุลเศรษฐัญชลี ช.; อ่อนวิมล น.; ขันสี อ.; จารุปาณ ก.; อนันตธนาชัย น.; ประเปรียว น.; พนมวัน ภ.; จันทโชติ ถ. การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน. J Food Health Bioenv Sci 2013, 3, 59-74.