วรานุสันติกูล ด., โทผล ด., แพนาค ด., กังวานรังสรรค์ ด. น., & หาญภาคภูมิ ด. ศ. (2016). Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 9(2), 31–57. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782