แสงรุ่งเรือง ด., ฟูเผ่า ผ. ด., & ภูหินกอง ว. (2016). Synthesis of ZnO/CuO Nanocomposites Against Pathogenic Bacteria for Application in Food Packaging. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 9(2), 95–117. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177809