คำวชิระพิทักษ์ ผ. ด., เสือโพธิ์ไทย ก., & ทับกลาง อ. (2017). Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 10(1), 1–12. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178241