บุญประเสริฐ ศ. (2019). วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 17–33. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719