ตู้ประกาย ด. เ., & ย์ ตู้ประกาย ผ. ด. (2015). การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 35–52. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722