ธนสัมบัณณ์ อ., & พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด. ส. (2015). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 53–65. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183725