กิมเสาร์ อ., & เหล่าดี ผ. ด. (2015). ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(3), 1–18. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183739