แท่งทอง จ., & แสงจันทร์จิรเดช ศ. (2015). การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(3), 19–28. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741