เกื้อทวีกุล ด. (2015). RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(3), 119–131. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754