ทองพร้อม ส. (2015). ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(3), 1–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371