โกมุติบาล อ. (2015). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(2), 33–42. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397